Search for more Public Notices in your area
ABP MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH LTD
Licensing

MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009

Notice ID: WAR1607885

Notice effective from
13th February 2020 to 14th March 2020

DEDDF Y MOR A MYNEDIAD I'R ARFORDIR 2009

RHEOLIADAU GWAITH MOROL (ASESU EFFEITHIAU AMGYLCHEDDOL) 2007

HYSBYSIAD O GAIS AM UWCHGYNLLUN GWELEDIGAETH PARC GWYLIAU HAFAN Y MOR 2030

Hysbysir drwy hyn fod Bourne Leisure Ltd. 1 Park Lane, Hemel Hempstead, Hertfordshire HP2 4YL wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru ("CNC") am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y MOr a Mynediad i'r Arfordir 2009. Mae angen caniatad asesu effeithiau amgylcheddol ar y prosiect ac mae'n destun gofyniad am asesiad o'r effeithiau amgylcheddol dan Reoliadau Gwaith Moral (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007 ("y Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol"). Mae'r ymgeisydd wedi paratoi datganiad amgylcheddol.

Mae'r cais ar gyfer moderneiddio Pare Gwyliau Hafan y MOr, sydd i'r De Ddwyrain o Benrhyn Llyn, Pwllheli, Gwynedd. Mae'r cynlluniau yn cynnwys ymestyn a gwella'r pare yn ogystal a sicrhau amddiffyniad priodol rhag erydiad arfordirol. Bydd hyn yn cynnwys newid gwrthglawdd carreg 120m yn grwyn gyda thywod a graean, yn ogystal a chyflwyno 210m ychwanegol o amddiffyniad arfordirol a fydd yn cynnwys morglawdd carreg ac ardaloedd o ailgyflenwi traeth.

Mae cop'lau o'r datganiad amgylcheddol a dogfennau eraill sy'n ofynnol gan y Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol ar gael i'w harchwilio gan y cyhoedd am ddim yn ystod oriau swyddfa arferol rhwng 9am a 5pm yng Ngwasanaeth Trwyddedu Caerdydd, Cyfoeth NAturiol Cymru, Ty Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 OTP NEU am gyfnod o 42 o ddiwrnodau o ddyddiad yr hysbysiad hwn.

Gallwch hefyd gael coplau o'r datganiad amgylcheddol

a'r dogfennau uchod aMein o

httPs://naturalresources

.

wales/permits-and-permissions/rjermit-applications-

consultations-and-decisions/current-consultations-

marine-licence-applicantions/?lana=cv neu

drwy e-bostio Cyfoeth Naturiol Cymru yn

Dermittinqconsultations@cvfoethnaturiolcvmru.qov.uk

.

Os gofynnir am goplau caled o'r dogfennau uchod, efallai y bydd rhaid talu costau copfo nad ydynt yn fwy na chostau copio rhesymol.

Dylai unrhyw un sydd am gyflwyno sylwadau ynghylch y cais a'r datganiad amgylcheddol wneud hynny'n ysgrifenedig i Cyfoeth Naturiol Cymru trwy ysgrifennu at y Gwasanaeth Trwyddedu, Cyfoeth Naturiol Cymru, Ty Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 OTP, neu drwy e-bostio

marinelicensinq@cvfoethnaturiolcvmru.qov.uk

o fewn 42 o ddyddiadau o'r hysbysiad hwn. Dylai'r sylwadau fod wedi'u dyddio a nodi'n glir enw (mewn priflythrennau) a chyfeiriad e-bost neu gyfeiriad post llawn y sawl sy'n cyflwyno'r sylwadau.

□yfynnwch gyfeirnod CML1962 yn eich holl ohebiaeth.

Eir i'r afael a sylwadau a dderbynnir gan aelodau'r cyhoedd yn unol ag Atodlen 5 y Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol. Caiff coplau o sylwadau ysgrifenedig a dderbynnir gan Cyfoeth Naturiol Cymru eu hanfon at yr ymgeisydd ac efallai y byddant hefyd ar gael i'w gweld yn gyhoeddus.

Mae CNC yn awdurdod priodol dan y Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol ac mae wedi derbyn swyddogaethau dirprwyedig fel yr awdurdod trwyddedu priodol gan Weinidogion Cymru at ddibenion Rhan 4 Deddf y MOr a Mynediad i'r Arfordir 2009. Wrth benderfynu ar y cais, efallai y bydd CNC yn rhoi caniatad ar gyfer y prosiect, yn rhoi caniatad asesu effeithiau amgylcheddol ynghyd ag amodau, neu wrthod caniatad asesu effeithiau amgylcheddol ar gyfer y prosiect.

MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009

MARINE WORKS (ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT) REGULATIONS 2007

NOTICE OF APPLICATION FOR HAFAN Y MOR HOLIDAY PARK 2030 VISION MASTERPLAN

Notice is hereby given that Bourne Leisure Ltd. 1 Park Lane, Hemel Hempstead, Hertfordshire HP2 4YL has applied to Natural Resources Wales ("NRW") for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The project requires EIA consent and is subject to the requirement for an environmental impact assessment ("EIA") under the Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007 ("the EIA Regulations"). An environmental statement has been prepared by the applicant.

The application is for the modernisation of the Hafan y MOr Holiday Park, located to the South East of the Llyn Peninsula, Pwllheli, Gwynedd. Plans include the extension and improvement of the park as well as ensuring it will have appropriate coastal erosion protection. This will include changing an existing 120m of rock revetment to groynes with sand and gravel, as well as introducing a further 210m of coastal protection made up of rock armour breakwaters with intervening areas of beach recharge.

Copies of the environmental statement and other documents required by the EIA Regulations are available for public inspection free of charge during normal office hours of 9am to 5pm at Cardiff Permitting Service, Natural Resources Wales, Cambria House, 29 Newport Rd, Cardiff CF24 OTP for a period of 42 days from the date of this notice.

Copies of the environmental statement and the above documents can also be obtained online from

httPs://naturalresources.wales/permits-and-

permissions/permit-applications-consultations-and-decisions/current-consultations-marine-licence-applicantions/?lana=en

https://publicreqister.natu

ralresources.wales/

If printed copies of the above documents are requested, a charge not exceeding reasonable copying costs may be payable.

Any person wishing to make representations regarding the application and the environmental statement should do so by writing to NRW to the Permitting Service, Natural Resources Wales, Cambria House, 29 Newport Rd, Cardiff CF24 OTP or by email to marinelicensingO

naturalresourceswales.aov.uk

within 42 days of this notice. Representations should be dated and clearly state the name (in block capitals) and the full return email or postal address of the person making the representation.

Please quote reference number CML1962 in all correspondence.

Representations received from members of the public will be dealt with in accordance with Schedule 5 of the EIA Regulations. Copies of written representations received by NRW will be sent to the applicant and may also be made publicly available.

NRW is an appropriate authority under the EIA Regulations and has been delegated functions as the appropriate licensing authority by the Welsh Ministers for the purposes of Part 4 of the Marine and Coastal Access Act 2009. In determining the application, NRW may grant EIA consent for the project; grant EIA consent for the project with conditions attached; or, refuse EIA consent for the project.

Attachments

WAR1607885.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices